Meny Stäng

Integritetspolicy och GDPR

Insamling av data och personuppgifter

Bostadsrättsföreningen Prinsessan samlar in och lagrar vissa data och personuppgifter. Det gör vi i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR) och dataskyddslagen. Du kan läsa mer hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Alla bostadsrättsföreningar måste enligt Bostadsrättslagen (1991:614) föra en medlemsförteckning och en lägenhetsförteckning. I medlemsförteckningen finns uppgifter om varje medlems namn och postadress, tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen samt om den bostadsrätt som medlemmen har. I lägenhetsförteckningen finns uppgifter om varje lägenhets beteckning, belägenhet och rumsantal, bostadsrättshavarens namn och personnummer, samt insatsen för bostadsrätten. I varje lägenhetsakt finns också kopior av de överlåtelsekontrakt som tecknats vid försäljning av bostadsrätten samt eventuella uppgifter om pantsättning. Både medlems- och lägenhetsförteckningen måste enligt lag sparas så länge föreningen består.

Utöver dessa förteckningar registrerar föreningen också uppgifter som kan ligga till grund för rättsliga anspråk, som exempelvis betalningshistorik, förekomst av ohyra i en lägenhet, störningsärenden, misstänkt olaglig verksamhet samt om bostaden har upplåtits i andra hand. Huvudändamålet med registreringen är alltid att hantera det praktiska arbetet med föreningens angelägenheter. Hur länge en uppgift sparas beror på vad ärendet gäller. Finns det ingen relevant anledning till att spara uppgifterna kommer dessa att raderas.

I vår strävan efter att skapa en säker och trygg miljö för alla våra medlemmar, använder vi CCTV (Closed Circuit Television) – bevakning på utvalda platser inom föreningens område.
För att öka säkerheten: Att avskräcka potentiella brottsliga handlingar och öka den personliga säkerheten.
För att förebygga och utreda brott: Att använda inspelningar som bevis vid eventuella incidenter eller brott
För att skydda egendom: Att minska risken för skadegörelse och stöld.
CCTV-kameror är strategiskt placerade på platser där övervakning anses vara mest nödvändig, inklusive källargångar och entréer. Platserna är noga utvalda för att både respektera privatlivets helgd och minimera intrång.

Vem har tillgång till mina uppgifter?

Endast styrelsen har tillgång till medlems- och lägenhetsförteckningen.

Föreningen har också personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dels är det vår ekonomiska förvaltare Castor, som för vår medlems- och lägenhetsförteckning, sköter föreningens avgiftsavisering och bokföring, administrerar lägenhetsöverlåtelser, samt företräder föreningen vid kontakt med inkassobolag och Kronofogden. Dels är det vår fastighetsförvaltare som i sitt uppdrag får tillgång till vissa nödvändiga uppgifter.

CCTV-inspelningar
– Lagringspolicy: Inspelningar lagras säkert och konfidentiellt på våra servrar under en begränsad period (7 dagar), i enlighet med gällande lagstiftning och vår interna policy.
– Åtkomst till inspelningar: Åtkomst till inspelningarna är strikt begränsad till auktoriserad personal. All åtkomst loggas och övervakas.
– Delning av information: Vi delar endast inspelningar med brottsbekämpande myndigheter om det krävs enligt lag eller för att skydda vitala intressen.

Till vem hör jag av mig om jag vill begära ut mina uppgifter?

Du har alltid rätt att ta del av de personuppgifter som föreningen har om dig. Det gör du genom att kontakta styrelsen och begära ett så kallat registerutdrag. När styrelsen har mottagit din begäran har de som huvudregel upp till en månad på sig att lämna ut informationen om dig. Observera dock att föreningen inte lämnar ut styrelseprotokoll, då dessa kan innehålla känsliga uppgifter.

I enlighet med GDPR har du även rättigheter avseende de personuppgifter vi behandlar genom vår CCTV-bevakning. Dessa inkluderar rätten att:
– Få tillgång: Begära en kopia av de inspelningar där du kan identifieras.
– Rättelse och radering: Begära rättelse eller radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
– Invända: Invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
– Begränsning: Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Kontakta oss
Har du frågor om vår användning av CCTV eller dina dataskyddsrättigheter? Kontakta styrelsen här.
Vi är engagerade i att skydda din integritet och säkerställa att din personliga information hanteras på ett transparent och rättvist sätt.

sv_SESvenska