Meny Stäng

Integritetspolicy och GDPR

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR), samt en ny dataskyddslag i kraft. Denna nya lagstiftning ersatte den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) och syftar till att stärka den enskildas grundläggande rättigheter och friheter, och då särskilt till deras rätt till skydd av personuppgifter vid elektronisk informationsbehandling och kommunikation (mer om hur det fungerar kan du läsa om på Datainspektionens hemsida).

Alla bostadsrättsföreningar måste enligt Bostadsrättslagen (1991:614) föra en medlemsförteckning och en lägenhetsförteckning. I medlemsförteckningen finns uppgifter om varje medlems namn och postadress, tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen samt om den bostadsrätt som medlemmen har. I lägenhetsförteckningen finns uppgifter om varje lägenhets beteckning, belägenhet och rumsantal, bostadsrättshavarens namn och personnummer, samt insatsen för bostadsrätten. I varje lägenhetsakt finns också kopior av de överlåtelsekontrakt som tecknats vid försäljning av bostadsrätten samt eventuella uppgifter om pantsättning. Både medlems- och lägenhetsförteckningen måste enligt lag sparas så länge föreningen består.

Utöver dessa förteckningar registrerar föreningen också uppgifter som kan ligga till grund för rättsliga anspråk, som exempelvis betalningshistorik, förekomst av ohyra i en lägenhet, störningsärenden, misstänkt olaglig verksamhet samt om bostaden har upplåtits i andra hand. Huvudändamålet med registreringen är alltid att hantera det praktiska arbetet med föreningens angelägenheter. Hur länge en uppgift sparas beror på vad ärendet gäller. Finns det ingen relevant anledning till att spara uppgifterna kommer dessa att raderas.

Vem har tillgång till mina uppgifter?

Endast styrelsen har tillgång till medlems- och lägenhetsförteckningen.

Föreningen har två personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dels är det vår ekonomiska förvaltare Castor, som för vår medlems- och lägenhetsförteckning, sköter föreningens avgiftsavisering och bokföring, administrerar lägenhetsöverlåtelser, samt företräder föreningen vid kontakt med inkassobolag och Kronofogden. Dels är det vår fastighetsförvaltare, som…

Till vem hör jag av mig om jag vill begära ut mina uppgifter?

Du har alltid rätt att ta del av de personuppgifter som föreningen har om dig. Det gör du genom att kontakta styrelsen och begära ett så kallat registerutdrag. När styrelsen har mottagit din begäran har de som huvudregel upp till en månad på sig att lämna ut informationen om dig. Observera dock att föreningen inte lämnar ut styrelseprotokoll, då dessa kan innehålla känsliga uppgifter.

sv_SESvenska